30 juni 2024

Stand van zaken

Nu het  onafhankelijke onderzoek is afgerond en de gemeente de twee kansrijke varianten verder gaat uitwerken, verandert onze rol. 

De gemeente is aan zet voor deze uitwerking om tot een concreet aanbod te komen voor de bewoners. Dit betekent een andere rol voor ons als kerngroep. Met name de beperkte invloed die bewoners hebben op de koers die de gemeente vaart, baart ons zorgen. Daarom kiezen we ervoor om als kerngroep de gemeente de komende periode kritisch te blijven volgen. We komen op voor de belangen van bewoners en pleiten voor een zo goed en concreet mogelijk aanbod per huishouden voor beide varianten. Daarom is de kerngroep gestart met een nieuwe inventarisatie van deelnemers die het fijn vinden dat wij dit doen, en ons daarom ondersteunen.

Hierbij de stand van zaken van alle lopende onderwerpen binnen de kerngroep.

Menukaart en techniek

Omdat er door de gemeente een aanbod op huisniveau uitgewerkt zou worden, had de kerngroep geadviseerd te bekijken welke informatiebehoefte er bij de mensen was, zodat er iets van een ‘menukaart’ opgeleverd kan worden. Wij hadden met name vragen over de businesscase van het bronnet, zoals de gehanteerde afschrijvingsmethodiek die een aanzienlijk deel van de vastrechtkosten voor de eigenaar-bewoners bepaalt. De gemeente geeft echter aan niet op offertes aan te sturen. Volgens de gemeente lukt dat niet omdat kaders voor een warmtebedrijf ontbreken, maar ook omdat sommige partijen pas prijzen willen afgeven als er een aanbesteding loopt, of omdat ze alleen een offerte willen doen als ze (vrijwel) zeker zijn van de opdracht.

Energie opbouwwerker

Twee leden van de kerngroep mochten kennismaken met de kandidaten voor de functie van Energie Opbouwwerker. Het is jammer dat de gemeente niets gedaan heeft met onze suggesties voor het profiel van de kandidaten. Wij hadden graag een kandidaat gezien die ook de technische kennis meebrengt om eigenaar-bewoners goed uit te kunnen leggen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in hun woning en verdiepende vragen kan beantwoorden. De gemeente heeft gekozen voor een sociaal profiel en iemand die gericht is op het verbinden met mensen en hun motivatie.

Op 20 juni hebben we als kerngroep kennisgemaakt met de opbouwwerker die door de gemeente is aangetrokken om huis aan huis gesprekken te voeren met de eigenaar bewoners. Zij heet Marianne Zuur en zal komende periode met ongeveer 30 buurtbewoners in gesprek gaan. Het beeld van de gemeente is om na deze gesprekken in oktober/november 2024 een eerste ronde gesprekken te organiseren om in beeld te krijgen hoe eigenaar bewoners in de energietransitie voor deze wijk staan. Dit geldt als een soort van nulmeting. Vervolgens zal in maart/april 2025 een tweede ronde plaatsvinden waar inhoudelijk over de voorliggende varianten gesproken gaat worden en aan bewoners gevraagd gaat worden of ze de intentie hebben om mee te doen aan één van de varianten en waar hun voorkeur ligt. De eerste gesprekken zal ze voeren  met bewoners die zich reeds gemeld hebben bij de gemeente.

Rapport over vergelijking ‘Bronnet’ en ‘Individueel’

De gemeente heeft zoals aangegeven een bureau ingeschakeld om een onderzoek te laten doen naar de verschillen tussen de twee routes die uit het onafhankelijk onderzoek naar voren kwamen. Dat rapport is op 20 juni aan de kerngroep gepresenteerd. De kerngroep was van mening dat het rapport te abstract is en niet het detailniveau heeft dat zij verwacht had. De gemeente geeft echter aan dat het wat hen betreft voldoet en dat zij hiermee verdergaan. Daarom hebben wij als kerngroep aangegeven dat wij niet zoals afgesproken feedback op het rapport zullen geven, omdat in onze ogen de huidige versie niet bruikbaar is. Het is een pittig statement dat we op deze manier afgeven, maar het geeft ons hopelijk een beter beeld van wat onze huidige invloed op de koers van de gemeente is.

Communicatie

Alle huishoudens hebben een flyer in de bus gekregen om zich opnieuw op te geven voor het buurtinitiatief. Omdat de aanpak van de kerngroep gewijzigd is, leek het ons juist om iedereen de gelegenheid te geven hun deelname te heroverwegen. Ook konden we daarmee proberen huishoudens te bereiken die tot nu toe niet betrokken waren. Communicatie zal vanaf nu wat meer via nieuwsbrieven en e-mail gaan, en de berichten kunnen ook op de website nagelezen worden. De appgroep voor discussie over nut & noodzaak van het bronnet en de aardgasvrij-transitie is daarmee ‘los’ van de kerngroep gekomen, wat meer duidelijkheid geeft. De kerngroep heeft nog wel een appgroep uitsluitend voor mededelingen, zoals aankondigingen van bijeenkomsten.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *